login

hasło

 

27-05-2018

użytkowników online: 13

Najbardziej obecnie poszukiwani menedżerzy/specjaliści

Branża obuwnicza

szczebel najwyższy i średni

IT

szczebel najwyższy

Branża meblarska

szczebel najwyższy i średni

Marketing

szczebel najwyższy

Aktualności

Sie

09

Miło nam poinformować, że ilość zarejestrowanych w naszym serwisie kandydatów przekroczyła 3000 osób.

02

Otrzymujemy coraz więcej informacji od użytkowników naszego Portalu, że, ich zdaniem, nasz serwis jest najlepiej na polskim rynku dostosowany do potrzeb Kandydatów i Pracodawców. Coraz więcej Pracodawców znajduje codzienne interesujące ich profile Kandydatów, coraz więcej Kandydatów przysyła nam informacje o tym, że dzięki naszemu Portalowi znaleźli pracę. Dziękujemy za uznanie! Zespół job4pro.pl

Opcja spotkań menedżerów
 
Poznaj osobiście menedżerów z Twojej (lub innej) branży
z wybranego regionu
 
Teraz możesz również ustawić opcję powiadamiania Cię emailem o pojawieniu się w panelu spotkań nowego menedżera z wybranej przez Ciebie branży z określonego regionu

 

Teraz uży­tkownicy na­sze­go serwisu, którzy zgło­szą swój akces w spe­cja­lnym pa­ne­lu,  zys­ku­ją możli­wość aran­żo­wania spotkań z za­re­je­stro­wa­nymi w tym panelu specja­listami czy mene­dżera­mi ze swojej (lub innej) branży.   Jest to nie­za­le­żna, do­dat­kowa opcja dla wszy­stkich mene­dżerów i spe­cjalistów, również dla tych, którzy już poz­osta­wili swo­je dane w na­szym ser­wi­sie pra­cy.  Wy­star­czy zare­je­stro­wać się w naszym ser­wi­sie, po za­lo­­go­wa­niu wybrać opcję "Twoje dane na potrzeby spotkań me­ne­dże­rów", wpisać podsta­wowe infor­macje o sobie i od razu przejść do wyszu­kiwania osób, z którymi chciał­byś­/­chciała­byś się spotkać.
Nowa opcja jest wyjściem naprzeciw potrzebie naszych użytkowników, wyrażanej wielokrotnie w przysyłanych nam emailach. Menedżerzy i specjaliści średniego, jak i wyższego szczebla chcieliby mieć z jednej strony możliwość spotkania się z ludźmi, którzy zajmują się na co dzień tym samym co oni, z drugiej strony chcie­liby poznać men­edżerów czy specja­listów ze swo­jej branży miesz­ka­ją­cych w danej miejsco­wości­/­re­gio­nie.
Wypicie kawy, piwa czy lampki wina rozma­wiając o nowo­ściach, przyję­tych prakty­kach czy wymie­niając się doświa­dczeniami ze swojej branży będzie na pewno poży­teczne z zawodowego punktu widzenia dla wszystkich biorących udział w spotkaniu. Może to być równo­cześnie sposób na miłe spędzenie czasu w towa­rzy­stwie oso­by (osób), któ­re po­dzie­lają nasze zainte­reso­wania za­wo­do­we.
Cie­ka­wym po­my­słem na spę­dze­nie wie­czoru pod­czas dele­gacji, może być np.  spot­ka­nie z me­ne­dże­rem ze swojej branży, który, mając akurat czas, zgodził się z nami spotkać; i na odwrót: miło będzie spędzić czas z me­nedże­rem, który będąc tylko prze­jazdem w naszym regionie, zgodził się podzielić z nami doświa­dczeniami z zupełnie innego środo­wiska bizne­sowego.
 
Każdy użytkownik w każdym czasie może wyedytować zakładkę "Twoje dane na potrzeby spotkań biznesowych" i zmienić lub uzupełnić informacje, które będą widoczne dla innych użytkowników serwisu, może też w każdej chwili zablokować swoje dane.
 

Kliknij tutaj aby zarejestrować się już teraz - to nic nie kosztuje